L'ASSOCIATION LE SCHAUENBERG

ensemble-schau-w.jpg

                   ".

Cette équipe, composée de personnes soucieuses de conserver au Schauenberg une vocation de lieu d'accueil, de calme et de prière, et désireuses de participer à l'entretien des locaux et des installations, se joint en 1965, au curé Kueny, pour constituer une association.

L'association prend pour nom "Association LE SCHAUENBERG" est inscrite au Tribunal d'instance de Guebwiller, est à pour objet principal le développement du pèlerinage sur le plan touristique (accueil des pèlerins), l'entretien de la chapelle et des bâtiments annexes.

Le premier bureau de l'Association, en 1965, se compose de Bernard ZINK, président, de Bernard BARTOLOME, secrétaire et de Henri KUENY, trésorier.

Elle assite le curé pour l'accomplissement des travaux. A maintes reprises, l'association LE SCHAUENBERG montrera un soutien efficace, soit à l'occasion d'interventions parfois urgentes dans les locaux, soit lorsqu'il s'est agi d'organiser des fêtes ou des célébrations particulières, tel en 1983, le cinq centième anniversaire de la reconnaissance du pèlerinage par l'évêque de Bâle. (se reporter au chapitre 1).

Le président-fondateur, Bernard ZINK, dédie alors le poème suivant au pèlerinage.

                                                                      Unser Schauenbarg

                                 dédié au Pèlerinage par Monsieur Bernard ZINK

                             Président-Fondateur de l’Association LE SCHAUENBERG 

Wer kennt net àm Vogesarànd
Da Wàhlfàhrtsort, gebettet en ra Felsawànd
Umgah met Wald, a wohri Fàrwabràcht
G'stetzt met ra stàrka Mür vu d’r Abschluss màcht
Us witter Ferna sahn er dia Kàppal, em wissa G'wànd
A blaui-grian Glockaterm’la schauit oi ens Lànd
S'Alter han em gah dia Fàrwa hett
As esch kei Zwiefel, s'esch d’Arwet vu m'a Kupferschmett
Un nun er liavi Pelger, wia heisst dàss Meisterwark
Ech nenn’s aifàch unser Schauenbarg
                          -----------
Vor viela Johra wia uns G’schechta leert
Han uns’ri Vorfàhra da Ort scho g’ehrt
Gànz em Anfàng het m'a da Barg àls «Hohbourg » kennt
Speter het m'a n'a «Schowenberg» g’nennt
1400 het a Einsiedler nàmen's «Uldarikus» sech dert àaasig g'màcht
Glich druf d'erscht Kàppal boja, schwar het er gschàfft
Anno «1483» esch d’r Muatter Gottes erkennt wura dia Kàppal
Dia Nochrecht het sech verbreitet en d’r Umgawung gànz schnall

                               ----------

Pelger senn kumma sogàr üs’m Nochberslànd
Vu Hessen, dert har, oi unser Knàdabeld stàmmt
Liawi Laaser, wenn eich dia Historische G’schecht entresiart
Wàs en da folgenda «500» Johr esch pàssiart
A geduldiga Mànn d’r Herr Keller het met Frait
Alli Ereignissa en dam Biach l’a i getrait
Em derfa mer merci sàga fer dàss entresànta Wark
Er hets g’macht üs liab zu uns’rem Schauenbarg

                        ------------ 

Nun mecht ech plauidra er guati Litt 
N'a bessel üs uns’rer Zit 
Verzehl's d’r Jugend, meint si, s'esch net wohr 
Un doch s'esch pàssiart vor knàpp fufzig Johr 
Wenn àm Morga àm femfa d’Natur erwàcht 
D'r erschta Sunnastràhl d’r entgega làcht 
Vum Kerchturm hersch scho d’r Glockaglàng 
Usem Bett, Jung, zieh dech àn 

                      ----------------- 

Un scho senn mer màrschiart wia uns’ri Ahna 
D’r Roosakrànz batta, vorüss Kritz un Fàhna 
So zwàtz' la mer dur Rawa un Wàld 
Am Teufelstei han mer g’màcht a Hàlt 
Mer müan doch àlli a bessel verschàppa 
Um d’ schwerscht Etàppa noch zu pàcka 
Awer bol druff lànda mer, s’ Harz klopft wia a Uhrawark 
Drowa uf uns' rem Schauenbarg 

                     ---------------- 

Manchi Johra senn sitter entschwunda 
Emmer neja Pelger han der Wag zu dam Wàhlfàhrtsort g’ funda 
Salbstverstandlig s’ het àlles g’ schàngschiart 
Si kumma nemm uf Schustersràppa, meischt motorisiart 
Nur eins esch glich geblewa, er kenna schoja 
Kummer un Sorga wu m’ r d’ r Muatter Gottes à vertroja 
Wàs uns s’ schecksàal oi màg b’ schaara, 
manchmol schehn, manchmol  àrg 
Zuaflucht fensch du emmer uf uns’ rem Schauenbarg 

                          ------------------- 

Jetz erlauiwa mer noch a Wort ewer d’ Rénovation z' berechta 
Ech fàss mech kurz, as gab a zua lànga G’ schechta 
Schpechwort sait : wenn net üsbessert wurd em Hüss 
Luagsch bol zu da Lecher nüss 
Da Fàll hetta mer erlabt ufem Schauenbarg 
Wara d’ Pfàffenheimer Berger net àn’ s Wark 
Met uns’ rem Herr Pfàrr, àls Triebfader, a unermiadliga Mànn 
Geht d’ Arwet guat un ràsch voràn 

                                    -------------- 

Wàs do net àlles sech g’ andert het, 
Kàppal, s’ Pelgerhüss, wunderbàr g' màcht 
Dallage henta, Dallage vorna, eweràll wurd g' schàfft 
A mol han mer g’ maint  jetz esch rüaj, wann uns uf d’ Loorbeera setza 
O weh!A Mür esch zamma g’ rumpelt, dia het uns wohl màcha d’ schwetza 
Doch glich druff, a Equipe steht, Beckel un Schüffel en d’r Hànd 
Um uf z’ rüma, Grund un Stei vu d’ r àlta Wànd 
A guati Firma hetz d’ r no ewernumma 
Un so het unser Schauenbarg, a neja Mür bekumma 

                         ------------------ 

Doch der Gepfel vu dam All, esch g’ seh 
D’ r Changement vu Schîra un Stàll 
Denn do drüss het’ s gah a Bràchtiga Pelgersaal' 
Wu jetz do steht schehn g’ schtrecha, so stolz 
Met sina Fanschter un Deera üs Eichaholz 
Alles het klàppt wàhrhàftig a Trauim 
Fer dàss müan mer oi merci sàga em Architekt d’ r Herr Schellenbaum 
Merci noch a mol en àlla wu met g’ holfa han, tàtkràftig un stàrk 
As esch, un  blibt, « unser Schauenbarg ».

 

En août 2014, le comité de l'association se compose de Bernard JAEGGY, Président, François FLESCH, Vice-Président, Bernard KELLER, secrétaire, Colette SCHRODER, secrétaire-adjointe, Marcel RIEFLE, trésorier, Antoine MOLTES, trésorier-adjoint, Christiane MEISTERMANN, André WERLEN, Rémy BOESCH, Romain KUENTZ,

 

                                .

           

 

 

 

 

 

                                               

            

 

 

              

 

               

 

               

 

              

retour en haut de page

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

                   

                                                

 

 

  

Date de dernière mise à jour : 2017-06-11 20:12:00